Yleinen

Tiedoksi

Metsähallitus on tehnyt metsästysvuokrasopimuksen Nivalan Eränkävijöiden kanssa seuran alueella sijaitsevista valtion alueista. Vuokra-alueisiin kuuluvat myös Rimpinevan soidensuojelualue ja Pitkänevan luonnonsuojelualue, joilla metsästämiseen ja riistanhoitoon liittyy rajoituksia, jotka tulee huomioida.

Rimpinevan soidensuojelualueella on perustamissäädöksen ja sitä täsmentävän järjestyssäännön mukaan sallittua metsästyslain mukainen metsästys ja siihen liittyvä koiran käyttö. Vuokrasopimuksella luovutettu metsästysoikeus kattaa Rimpinevalla hirvieläimet, pienriistalajit ja villisian niiden metsästysasetuksen mukaisina metsästysaikoina, sekä haitallisten vieraslajien minkin ja supikoiran pyyntioikeuden.

Vuonna 2017 perustetulla Pitkänevan luonnonsuojelualueella metsästys on huomattavasti rajoitetumpaa. Siellä on sallittua ainoastaan hirvenmetsästys ja pienriistalajeista vasta 20.9. alkaen metsäjäniksen, metson, teeren ja pyyn metsästys. Alueelta saa toki noutaa kaadetun eläimen ja alueella voi jäljestää haavoittunutta eläintä. Minkin ja supikoiran pyyntiin Pitkänevan alueella tarvitaan luonnonsuojelulain 15 § mukainen (maksuton) poikkeuslupa, jonka seura voi halutessaan hakea Luontopalveluilta.

Kummallakaan suojelualueella ei ole sallittua harjoittaa riistan ruokintaa eikä niille saa viedä nuolukiviä. Myöskään riistarakenteiden, kuten hirvitornien rakentaminen ei ole niillä sallittua.

Lisätietoja:
Alueiden kartat nähtävillä www.retkikartta.fi -palvelussa (valitse aktiiviseksi karttataso ”Suojelu- ja retkeilyalueet” ja ”Muut suojelualueet”

Valtioneuvoston asetus 644/2017 luonnonsuojelualueiden perustamisesta (sis. mm. Pitkänevan luonnonsuojelualueen ja karttaliitteet alueista):https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170644

Rimpinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö (v. 2009):https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Js/rimpineva-js.pdf